Požiadavky na podklad

Rovinnosť
Odchýlky rovinnosti podkladných vrstiev sa merajú klinovým meradlom na odmernej late dĺžky 2m. Pre lepené a voľne kladené PVC/CV krytiny, gumu, korok, textilné krytiny, mozaikové parkety, pri prevádzaní liatych podláh zo syntetických živíc a pri kladení hotových parketových dielov a laminátov je prípustná odchýlka v rovinnosti podľa ČSN 74 45 05 stanovená na 2mm/2m, pre kladenie vlysov je to 4mm/2m.

Skúšanie rovinnosti

  • meracia lata nesmie byť položená naplocho
  • stanoviť si meraciu líniu, pozdĺž ktorej sa bude lata presúvať, výsledky meraní sa zapíšu do tabuľky

Pevnosť povrchovej vrstvy
Veľmi často sa stáva, že podlahár kontroluje povrch podkladnej vrstvy len opticky a nie pomocou doporučených skúšok. To vedie často k dodatočným problémom, keď dochádza po položení krytiny k jej odtrhnutiu spolu s vyrovnávacou stierkou a vrchnou vrstvou podkladového poteru.
Jednoduchým spôsobom je kontrola povrchu pomocou vrypovej skúšky, pri ktorej sa do podkladu vyryjú rovnobežné čiary pod uhlom 40 - 60 o. Ak v miestach, kde sa vrypy spájajú, dochádza vo väčšej miere k vylamovaniu poteru, je nutné povrchovú vrstvu odstrániť.
Duté miesta v potere je tiež možné zistiť preklepaním povrchu tvrdým predmetom, napr. kladivom.

Vlhkosť
Zásadný význam (a veľmi často realizátorom aj investorom podceňovaný) má vlhkosť podkladu. Zvýšená vlhkosť v podklade má za následok v prvom rade nedostatočné spojenie s následnými podlahovými vrstvami, neskôr sa prejavuje napríklad bublinami, deformáciou drevených krytín a podobne. Z tohto dôvodu patrí k povinnostiam každého podlahára pred pokládkou túto vlhkosť zmerať a s výsledkami oboznámiť stranu investora alebo vyššieho dodávateľa.